Hovon 95 - Et randomiseret fase III studie til sammenligning af bortezomib, melphalan og prednison (VMP) og højdosis melfalan efterfulgt af randomiseret konsolidering med bortezomib, lenalidomid og dexamethason (VRD) versus ingen konsolidering, efterulgt af vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som er kandidater for højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Et europæisk multicenter studium under European Myeloma Network. Studiet er lukket for inklusion, men opfølgnig pågår.

National investigator Peter Gimsing, hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet.