SUTRICA – et randomiseret, åbent fase 3 studium af Clarithromycin eller Sulfamethoxazol/Trimethoprim eller ingen antibiotika i kombination med standard behandling af nydiagnosticerede patienter med behandlingskrævende myelomatose som ikke er kandidater for højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Studiet er åbent for inklusion i 1. halvår 2016.

Principal investigator Henrik Gregersen, hæmatologisk afdeling, Aalborg Sygehus.