Der har i de seneste år været en betydelig udvikling i forståelsen af den biologiske baggrund for udviklingen af myelomatose, samtidig med at der er fremkommet nye behandlingsmuligheder. Disse to faktorer har resulteret i øget klinisk forskning.

Klinisk forskning og DMSG

Én af de væsentligste opgaver for DMSG er at medvirke til gennemførelse af kliniske protokoller i Danmark, hvilke ofte vil være en del af et internationalt samarbejde.

Der pågår for tiden følgende kliniske studier med angivne DMSG medlemmer som principale eller nationale investigatorer.

  • SUTRICA – et randomiseret, åbent fase 3 studium af Clarithromycin eller Sulfamethoxazol/Trimethoprim eller ingen antibiotika i kombination med standard behandling af nydiagnosticerede patienter med behandlingskrævende myelomatose som ikke er kandidater for højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Studiet er åbent for inklusion i 1. halvår 2016. Principal investigator Henrik Gregersen, hæmatologisk afdeling, Aalborg Sygehus.

 

  • Hovon126/NMSG21.13 – Ixazomib Citrat+Thalidomid+Dexamethason som primær behandling af nydiagnosticeret myelomatose hos ikke-transplantationsegnede patienter efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med Ixazomib Citrat eller placebo. Studiet er åbent for inklusion i 1. halvår 2016. National investigator Niels Abildgaard, hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. 

 

  • CLAIM – et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet fase 2 studium af induktionsbehandling med Cyclophosphamid-Bortezomib-Dexamethason plus oral Clarithromycin overfor Cyclophosphamid-Bortezomib-Dexamethason uden Clarithromycin hos nydiagnosticerede myelomatose patienter forud for stamcellehøst og højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Studiet er åbent for inklusion i 2016. Principal investigator Henrik Gregersen, hæmatologisk afdeling, Aalborg Sygehus.

 

  • CARFIL/NMSG20.12 – Carfilzomib-cyclofosfamid-dexamethason efterfulgt af 2. højdosis Melfalan med stamcellestøtte hos myelomatosepatienter med 1. relaps efter primær behandling med højdosis Melfalan med stamcellestøtte. Efterfølgende randomiseres patienterne til vedligeholdelsesbehandling med Carfilzomib eller ingen behandling. Studiet er åbent for inklusion i 2016. Principal investigator Henrik Gregersen, hæmatologisk afdeling, Aalborg Sygehus.

 

  • NMSG22.14 – Forlænget knoglebeskyttelse med bisfosfonatet zoledronsyre ved myelomatose; et nordisk fase 3 studium som sammenligner 2 og 4 års behandling med zoledronsyre. Studiet er åbent for inklusion i 2016. Principal investigator Thomas Lund, hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital.

 

  • EMMY – tidlig indsat individuel fysisk træning hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose; effekt på fysisk funktion, fysisk aktivitet, livskvalitet, smerter og knoglesygdom. Studiet er åbent for inklusion i 2016 ved de hæmatologiske afdelinger i Roskilde og Odense. Principal investigator Rikke Faebo Larsen, Roskilde Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. 

 

  • Hovon 95 - Et randomiseret fase III studie til sammenligning af bortezomib, melphalan og prednison (VMP) og højdosis melfalan efterfulgt af randomiseret konsolidering med bortezomib, lenalidomid og dexamethason (VRD) versus ingen konsolidering, efterulgt af vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som er kandidater for højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Et europæisk multicenter studium under European Myeloma Network. Studiet er lukket for inklusion, men opfølgnig pågår. National investigator Peter Gimsing, hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet.

 

  • ACVDL-protokollen – fase 2 studium af femstof induktionsbehandling med Adriamycin-Cyclofosfamid-Velcade-Dexamethason-Lenalidomid ved nydiagnosticeret myelomatose. Studiet er lukket for inklusion, men opfølgnig pågår. Principal investigator Torben Plesner, hæmatologisk afdeling, Vejle Sygehus.