Log på Registrer

Log på

§1 Navn og tilknytning

Stk. 1 Selskabets navn er Dansk Hæmatologisk Selskab. Selskabet er specialebærende for Intern Medicin: Hæmatologi i Danmark.

Stk. 2 Selskabet er tilsluttet Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Intern Medicin.

§2 Formål

Selskabets formål er

 • at samle danske læger og andre, der med deres virke fremmer selskabets formål, og som har særlig interesse for blodsygdomme
 • at øve indflydelse på hæmatologiens placering i landets hospitalsvæsen
 • at øve indflydelse på uddannelsen af læger i specialet intern medicin: hæmatologi
 • at repræsentere specialet Intern Medicin: Hæmatologi overfor danske myndigheder og bidrage til rådgivningen af disse om forhold med relevans for specialet og dets patienter
 • at repræsentere dansk hæmatologi i internationale relationer
 • at fremme den teoretiske og kliniske forskning inden for hæmatologien, heriblandt arbejde for, at hæmatologiske patienter i videst mulig omfang inkluderes i kliniske studier
 • at indsamle viden om hæmatologiske sygdomme at omsætte såvel foreliggende som ny viden til resultater, der kan anvendes i klinisk praksis til gavn for hæmatologiske patienter, herunder hæmatologiske kræftpatienter.

§3 Medlemmer

Stk. 1 Som ordinære medlemmer kan optages læger med dansk autorisation med hæmatologisk interesse.

Stk. 2 Som ekstraordinære medlemmer kan optages molekylærbiologer, sygeplejersker, lægestuderende med hæmatologisk interesse, samt 1-2 repræsentanter for hvert firma og patientforening.

Stk. 3 Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen.

Stk. 4 Medlemmer er selv ansvarlige for at holde deres kontaktoplysninger opdaterede ved henvendelse til Lægeforeningens sekretariat.

Stk. 5 Udmeldelse kan ske ved henvendelse til lægeforeningen. Ved kontingentrestance sker udmeldelse automatisk.

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er er selskabets højeste myndighed. Møde- og stemmeret til generalforsamlingen har alene selskabets ordinære medlemmer.

 

Stk. 2 Beslutninger træffes i fysiske møder ved simpelt flertal fraset afgørelserne nævnt i §5, stk. 2, nr. 1) og 2) samt §9. Alene fremmødte ordinære medlemmer kan afgive stemme. Valgbare til selskabets tillidsposter efter disse vedtægter er ved generalforsamlingen alene speciallæger i Hæmatologi eller Intern Medicin:Hæmatologi samt læger i hoveduddannelse til specialet med tjeneste ved et dansk hospital. Kandidater til selskabets tillidsposter skal af egen drift sammen med deres kandidatur oplyse om evt. påregnelige interessekonflikter i udøvelsen af det pågældende hverv.

 

Stk. 3 Den ordinære generalforsamling afholdes som et fysisk møde hvert år i marts og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes en dagsorden med relevante bilag sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Dagsordenen skal mindst omfatte

 • valg af dirigent,
 • formandsberetning,
 • beretning fra Multidisciplinære sygdomsspecifikke grupper og stående udvalg,
 • valg til bestyrelsen,
 • godkendelse af revideret regnskab samt
 • eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet og/eller bragt til afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4.  Kan den ordinære generalforsamling pga. force majeure eller tilsvarende forhold ikke afholdes i henhold til stk. 3, herunder såfremt mere end halvdelen af selskabets ordinære medlemmer pga. ydre forhold forhindres i at deltage, kan bestyrelsen udsætte tidspunktet for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal snarest muligt skriftligt meddele medlemmerne baggrunden for udsættelsen og aflægge beretning om sine dispositioner i relation hertil, samt hvornår den forventer at den udsatte ordinære generalforsamling i stedet vil kunne afholdes. Ligger tidspunktet for at den udsatte ordinære generalforsamling kan afholdes tættere på den næstfølgende ordinære generalforsamling end det oprindelige tidspunkt for afholdelse af den ordinære generalforsamling, bortfalder den udsatte ordinære generalforsamling. Er der fastsat et tidspunkt for en udsat ordinær generalforsamling, kan der indtil denne er afholdt ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i medfør af Stk. 7.
Valgperioder, der efter disse vedtægter skulle udløbe ved det oprindelige tidspunkt for den ordinære generalforsamling, forlænges i tilfælde af udsættelse af en ordinær generalforsamling indtil afholdelse af den førstkommende generalforsamling eller afholdelse af et virtuelt erstatningsmøde iht. stk. 5. Den efterfølgende valgperiode til pågældende hverv afkortes i dette tilfælde tilsvarende.

Stk. 5 Vurderer bestyrelsen at foreningens fortsatte drift trues af forhold, der over længere tid umuliggør afholdelse af generalforsamlinger i overensstemmelse med stk. 3 og stk. 7, kan den for at sikre den fortsatte drift med mindst 14 dages varsel indkalde til et virtuelt erstatningsmøde.
Det virtuelle erstatningsmøde er beslutningsdygtigt på linje med generalforsamlingen, idet et flertal ved disse møder for at være beslutningsdygtigt dog skal udgøre mindst 25% af det samlede antal ordinære medlemmer og mindst 40% af det samlede antal ordinære medlemmer i afgørelser, der kræver 2/3 flertal ved generalforsamlingen efter disse vedtægter.
Bestyrelsen vælger under hensyntagen til datasikkerhed, transparens af afstemningsresultater og erstatningsmødets dokumenterbarhed en egnet platform at afholde mødet på. Platformen må teknisk ikke umuliggøre deltagelse af samtlige ordinære medlemmer, og bestyrelsen skal gøre udførlig vejledning i platformens betjening tilgængelig for selskabets medlemmer samtidig med indkaldelsen.

Stk. 6 Fem eller flere ordinære medlemmer kan i forening skriftligt påklage bestyrelsens vurdering af hvornår det er muligt at afholde en efter stk. 4 udsat generalforsamling overfor selskabets revisorer. De 2 revisorer kan i forening pålægge bestyrelsen inden for 14 dage at indkalde til den udsatte ordinære generalforsamling med mindst 3 ugers og højest 6 ugers varsel eller subsidiært pålægge bestyrelsen at indkalde til et virtuelt erstatningsmøde iht. stk. 5 inden for samme tidsramme.

Stk. 7 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Når 10 medlemmer skriftlig med angivelse af en sag, der ønskes behandlet, stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til en sådan inden 2 ugers forløb, undtagen i de i stk. 4 nævnte tilfælde.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger af sin midte en bestyrelse. Bestyrelsen varetager Selskabets daglige drift. Selskabet tegnes udadtil af den til enhver tid siddende bestyrelsesformand samt et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald kan denne skriftligt udpege en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at agere i sit sted. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser herom i sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 8 medlemmer.

1) formanden, der vælges ved simpel majoritet af generalforsamlingen for en 2 årig periode. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Generalforsamlingen kan ved 2/3 flertal konstatere en formands fortsatte valgbarhed til yderligere én 2-årig periode som formand.

2) Seks bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for forskudte 2 årige perioder, således at halvdelen af medlemmerne er på valg hvert 2. år. Hvert medlem kan ved det årlige valg af disse bestyrelsesmedlemmer stemme på indtil 3 kandidater. Valgt er de 3 medlemmer, der herved opnår flest stemmer. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

3) formanden for Yngre Hæmatologer, der vælges iht. afstemningsreglerne i vedtægterne for Yngre Hæmatologer.

Stk. 3 Det tilstræbes at alle landsdele er repræsenteret i bestyrelsen, således at der er mindst ét medlem fra hver region.

Stk. 4 Afstemninger efter stk. 2 nr 1) og 2) kan af ethvert medlem begæres gennemført som skriftlig og hemmelig afstemning.

Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer ud over formandsposten sig selv og vedtager selv sin forretningsorden.

Stk. 6 Bestyrelsen indstiller på vegne af selskabet egnede kandidater blandt de ordinære medlemmer til tillidshverv i råd, nævn og samarbejdende selskaber / organisationer.

§6 Øvrige tillidsposter

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger af sin midte 2 suppleanter til bestyrelsen med en forskudt funktionstid på 2 år, således at der hvert år er 1 af suppleanterne på valg. De indtræder i bestyrelsen i den orden, de er valgt. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer med en forskudt funktionstid på 2 år, således at der hvert år er 1 af revisorerne på valg. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger desuden repræsentanter til internationale hæmatologiske organisationer. Disse vælges for en periode af 2 år med mulighed for genvalg.

§7 Multidisciplinære sygdomsspecifikke grupper og stående udvalg

Stk. 1 Bestyrelsen og medlemmer af selskabet kan tage initiativ til nedsættelsen af multidisciplinære sygdoms-specifikke grupper med egne vedtægter. Disse grupper refererer til DHS og etableres i samarbejde med bestyrelsen. Der findes med reference til DHS følgende multidisciplinære sygdomsspecifikke grupper: Dansk Lymfomgruppe (DLG), Akut Leukæmi Gruppen (ALG), Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG), Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS), og derudover Hæmatologisk Fælles DMCG (Hæm-DMCG) og den Fælles Hæmatologiske Databasegruppe. Oprettelsen af nye grupper skal konfirmatorisk godkendes af Generalforsamlingen. De multidisciplinære sygdomsspecifikke grupper aflægger ved selskabets ordinære generalforsamling orienterende beretning om gruppens aktiviteter.

Stk. 2 Generalforsamlingen kan nedsætte stående udvalg, hvis opgaver skal fremgå af et kommissorium. Ud over en præcision af opgaverne skal det af kommissoriet fremgå, hvordan man vælges til udvalget, hvor mange medlemmer udvalget har, medlemmernes funktionstid, hvordan substitution af medlemmerne foregår, samt hvorvidt udvalget ved selskabets ordinære generalforsamling aflægger orienterende beretning om udvalgets aktiviteter.
Kommissorierne udarbejdes af bestyrelsen, evt. i samarbejde med interessenter blandt medlemmerne / eksisterende udvalg og skal godkendes af generalforsamlingen. Kommissoriet for det enkelte udvalg kan tages op til revision på begæring af bestyrelsen eller det pågældende udvalg. Et stående udvalg kan nedlægges af Generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan herudover nedsætte midlertidige udvalg til at rådgive bestyrelsen i varetagelsen af selskabets drift

§ 8 Selskabets økonomiske forhold

Stk. 1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Senest 14 dage efter regnskabsårets udløb afgives regnskabet til revision hos de af Selskabet valgte revisorer, der senest d. 01.03. tilbagesender regnskabet til bestyrelsen ledsaget af deres bemærkninger. Selskabets valgte revisorer reviderer ud over selskabets regnskab regnskabet for Yngre Hæmatologer og selskabets stående udvalg.

Stk. 3 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer og pensionerede medlemmer betaler ikke kontingent.

 

§9  Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer behandles af generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer udsendes med dagsordenen. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

§10 Opløsning

Forslag om opløsning af Selskabet kan fremsættes til en generalforsamling efter de gældende regler. Såfremt forslaget vedtages af generalforsamlingen med simpel majoritet, sendes forslaget til urafstemning blandt alle medlemmerne. Vedtagelse kræver simpelt flertal. Det afgøres ligeledes ved urafstemning, hvorledes selskabets eventuelle formue skal anvendes, idet dog alene almennyttige formål kan begunstiges. Forslag til anvendelse af selskabets formue kan fremsættes på generalforsamlingen i forlængelse af forslagets vedtagelse eller sendes til bestyrelsen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter den generalforsamling, hvor forslag om selskabets opløsning er fremsat, for at komme i betragtning.

Vedtaget ved generalforsamlingen den 10.3.2023

Niels Frost Andersen, Dirigent

© 2013 - 2023 Dansk Hæmatologisk Selskab